Kootstra Training is gevestigd te IJmuiden en hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Kootstra Training met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Kootstra Training persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van de website www.kootstratraining.nl
 3. alle overige personen die met Kootstra Training contact opnemen of van wie Kootstra Training persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Kootstra Training verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Kootstra Training zijn gegenereerd, zoals het IP-adres.

3. Doeleinden verwerking

Kootstra Training verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
 2. het bewaken van de toegang tot de bijeenkomsten en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Kootstra Training verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst of sturen van facturen.

5. Verwerkers

Kootstra Training kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Kootstra Training persoonsgegevens verwerken. Kootstra Training sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Kootstra Training deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Kootstra Training deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Kootstra Training geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Kootstra Training ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Kootstra Training bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Kootstra Training hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 2. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Kootstra Training kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Kootstra Training gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Kootstra Training te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Kootstra Training door een e-mailbericht te sturen naar info@kootstratraining.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Kootstra Training persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Kootstra Training door een e-mailbericht te sturen naar info@kootstrabulk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).